Sledujte nás na Facebooku

I. Podrobná Pravidla pro účast v Klubu Betterware

A. Členství v Klubu Betterware

 1. Akceptace a přijetí Člena do Klubu následuje po řádném vyplnění "Žádosti o přijetí do Klubu Betterware" a je zdarma.
 2. Betterware si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout přijetí do klubu Betterware bez udání důvodu.
 3. První období členství v klubu Betterware trvá 12 měsíců a počítá se od měsíce, ve kterém byla realizována první objednávka.
 4. Členství je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců, počítaných pokaždé ode dne skončení předchozího členského období; podmínkou je realizování Členem klubu Betterware nové (další) objednávky před uplynutím daného členského období.
 5. Manžel/Manželka Člena klubu Betterware může být registrován/registrována pod samostatným registračním číslem pouze ve struktuře své manželky/manžela v první úrovni.
 6. Nezávislí zástupci uvedeni v bodu 5 Všeobecných pravidel pro účast v Klubu Betterware jsou povinni účastnit se doporučených instruktážních setkání a konferencí pořádaných Betterware, sdílet s ostatními členy zkušenosti získané ve spolupráci s Betterware a prezentovat je na setkáních Členů Klubu Betterware.

B. Registraččíslo

 1. Každý Člen Klubu Betterware obdrží spolu s registrací jedno individuální registrační číslo, pod kterým působí v Klubu Betterware.        
 2. Jeden Člen Klubu Betterware má nárok pouze na jedno registrační číslo.
 3. Všechny výsady, práva a přínosy ze strany Betterware jsou přiřazeny k jednotlivému registračnímu číslu Člena Klubu.
 4. Registrační číslo Člena Klubu a majetková práva s ním spojena jsou předmětem dědictví v souladu s podmínkami příslušných ustanovení Občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu.
 5. Přenechání registračního čísla Členem Klubu může být provedeno pouze v odůvodněných případech a pouze s písemným souhlasem Betterware.

C. Ukončení, Zánik členství

 1. Členství v Klubu Betterware přestává, pokud:
 • Člen Klubu písemně oznámí rezignaci z členství - dnem obdržení oznámení společností Betterware
 • Člen Klubu nezrealizuje žádnou bodovanou objednávku v žádném měsíci v období 12 měsíčního členství – dnem následujícím po uplynutí výše uvedeného období.
 • Dojde k vyloučení Člena z Klubu Betterware

Členství v Klubu Betterware zaniká:

 • Úmrtím Člena Klubu – Stálého zákazníka
 • Likvidací Člena Klubu – Nezávislého zástupce

Ukončení či zánik členství nevylučuje a neomezuje jakýmkoliv způsobemodpovědnost Člena Klubu vůči Betterware. Betterware je oprávněno vyloučit Člena Klubu Betterware nebo přijmout jakákoliv jiná opatření, a to s okamžitou platností v případě:

 • Porušení zásad fungování nebo systému prodeje uvedených v Pravidlech Klubu Betterware a Etickém kodexu Člena Klubu Betterware.
 • Zahájení činností, které poškozují zájmy, pověst, postavení na trhu a image Betterware nebo Členů Klubu Betterware.
 • Provádění činností ve prospěch nebo na účet třetích osob bez jejich vědomí nebo souhlasu (např. zadávání objednávek, podnikání kroků směřujících k převodu sponzorských skupin v celku nebo z části)
 • Uvedeni v žádosti o přijetí do Klubu Betterware nepravdivých informací, včetně právního statusu, kontaktních údajů nebo jiných údajů tykajících se Člena Klubu.
 • Nepředání Betterware informací souvisejících se změnou právního statusu Člena Klubu (např. ukončení podnikání)

Člen vyloučený z Klubu Betterware ztrácí ode dne vyloučení všechna práva a výsady spojené s členstvím. Betterware může pozastavit práva Člena Klubu, zejména v případě pochybností týkajících se správného postupu v souladu s pravidly nebo provádění prodeje výrobků Betterware. Pozastavení členství vede automaticky k pozastavení práva na nákup, sponzorství a pozastavení práv spojených s činností v Klubu Betterware. Pozastavení trvá až do vyjasnění situace, ne však déle než 6 měsíců. V případě vyloučení z Klubu nebo písemného odstoupení Člena Klubu z členství, k opětovnému přijetí do Klubu Betterware může dojít ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data vyloučení nebo obdržení společností Batterware písemného odstoupení z členství v Klubu Betterware. V tomto případě bude přijetí do Klubu uskutečněno po předložení nové žádosti o registraci a její akceptaci ze strany Betterware.

II. Předpisy Klubu Betterware

A. Prodejní systém

 1. Klub Betterware se zaměřuje na podporu přímého prodeje pořádaného Betterware a usnadňování spolupráce s Betterware.
 2. Prodej produktů Betterware je možný pouze prostřednictvím sítě přímého prodeje, s vynecháním tradičního maloobchodního prodeje (např. obchody, bazary, trhy), velkoobchodního a internetového prodeje včetně internetových aukcí.
 3. Prodej výrobků Betterware v jakékoliv formě, která je v rozporu s podstatou přímého prodeje, se považuje za hrubé porušení pravidel účasti v Klubu Betterware.

B. Sponzorská skupina

 1. Sponzorskou skupinu tvoří Členové Klubu, kteří jsou uvedení do Klubu již působícími členy Klubu.
 2. Každý Člen Klubu má právo sponzorovat a rozvíjet prodejní síťv souladu s podmínkami Marketingového plánu Betterware.
 3. Člen Klubu, který vytváří a rozvíjí prodejní síť prostřednictvím sponzoringu, má povinnost školit nové lidi, prezentovat produkty Betterware, motivovat k budování prodejní sítě.
 4. Členové Klubu nemohou provádět jakékoliv změny spojené s převodem sponzorských skupin v celku nebo po částech.

C. Finanční Záležitosti

 1. Členové Klubu jsou povinni včas uhrazovat veškeré finanční závazky vůči Betterware.
 2. Člen Klubu není oprávněn podnikat žádné kroky jménem a na účet Betterware, zejména přijímat závazky nebo nakládat s majetkem.
 3. Člen Klubu má nárok na získání slev a bonusů za rozvoj sítě.
 4. Nezávislý zástupce je povinen dodat Betterware:
 • Kopie výpisu z živnostenského rejstříku
 • Číslo IČ a DIČ
 • Sdělení, zda je plátcem DPH nebo nikoliv
 • Oprávnění pro Betterware k vystavování faktur nebo účtů jménem Zástupce (ke stažení na www.betterware.co.cz v Zóně Zástupce)
 • Závazku k poskytování s měsíčním předstihem písemné informace o pozastavení či ukončení činnosti nebo o překročení osvobozujícího hodnotného prahu. V opačném případě veškeré opravy a vysvětlení před finančním úřadem spočívají na Zástupci.

D. Osobní údaje

 1. Správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ke dni 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. věst. EU L 2016, č. 119, s. 1 ) dále jen "GDRP" je Betterware Polska Sp. z o.o., Kwitnącego Sadu 9, 02-202 Varšava, Polsko a Betterware Czech s.r.o., Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
 2. Každý Člen Klubu má právo na přistup ke svým údajům, právo na jejich úpravu, odstranění, omezení jejich zpracování, právo na přenos údajů, vznesení námitky, právo na odvolání souhlasu v jakémkoli okamžiku bez vlivu na zákonnost zpracování, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním.  
 3. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci v Klubu. Údaje jsou zpracovávány pro účely související s členstvím v Klubu.

Zajištění zpracování osobních údajů

 1. Betterware Polska Sp. z o.o. a Betterware Czech s.r.o. svěřují Členům Klubu zpracování osobních údajů pro účely a v rozsahu specifikovaných v Podrobných pravidlech pro účast v Klubu Betterware, a Člen Klubu prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s předpisy GDRP.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je realizace ustanovení těchto Podrobných pravidel pro účast v Klubu Betterware.
 3. Člen Klubu je povinen:
  • zpracovávat svěřené osobní údaje výhradně pro výše uvedený účel,
  • nepodnikat žádné kroky k dalšímu svěření nebo zpřístupnění údajů způsobem, který není stanoven v těchto Pravidlech nebo podle zákona,
  • okamžitě vrátit osobní údaje po ukončení spolupráce s Betterware Czech s.r.o. (odstoupení od účasti v Klubu) a odstranit této údaje ze všech nosičů dat, na kterých byly uloženy.

Betterware Polska Sp. z o.o a Betterware Czech s.r.o. si vyhrazují právo kontrolovat metody zpracování pověřených údajů. Člen Klubu má povinnost umožnit takovou kontrolu ihned po výzvě.

 1. Člen Klubu souhlasí s tím, že bude okamžitě reagovat na jakoukoli otázku, kterou mu položí Betterware Polska Sp. z o.o a Betterware Czech s.r.o., pokud jde o zpracování údajů svěřených podle Podrobných pravidel pro účast v Klubu Betterware, zejména pokud jde o bezpečnost osobních údajů používaných Členem Klubu.
 2. Betterware Polska Sp. z o.o. a Betterware Czech s.r.o. opravňují ke zpracování osobních údajů za účelem a v rozsahu stanoveném v Podrobných pravidlech pro účast v Klubu, zejména v systémech informačních technologií a v tištěné podobě, jakož i k poskytnutí dalších oprávnění osobám spolupracujícím s Členem Klubu na základě občanskoprávních smluv, pod podmínkou smluvního ujednání, že tyto osoby budou dodržovat všechny požadavky na zpracování dat, které se na Člena Klubu vztahují, a za předpokladu, že takové další povolení bude schváleno Betterware Polska Sp. z o.o. a Betterware Czech s.r.o.
  V případě posílání souborů obsahujících osobní údaje budou tyto soubory zajištěny během přenosu přes veřejnou síť pomocí šifrovacích prostředků ochrany osobních údajů.
 1. Betterware Polska Sp. z o.o. a Betterware Czech s.r.o. má právo zrušit registraci Člena Klubu Betterware, pokud bude zpracovávat osobní údaje v rozporu s ustanoveními Podrobných pravidel pro účast v Klubu.
  Betterware Polska Sp. z o.o. a Betterware Czech s.r.o. nejsou zodpovědné za závazky Člena Klubu vůči třetím osobám vyplývající ze zpracování osobních údajů v rozporu s Podrobnými Pravidly pro účast v Klubu a za závazky vůči osobám, které Člen Klubu oprávnil zpracovávat osobní údaje.
 2. Výše uvedená ustanovení nezbavují Člena Klubu povinnosti uzavřít s osobou, které svěřuje údaje pro zpracování, písemné smlouvy o pověření, která specifikuje účel a rozsah pověření zpracování údajů.

III. Etický kodex Člena Klubu Betterware

Jako Člen Klubu Betterware se zavazují jednat v souladu s Pravidly účasti v Betterware a Obchodními předpisy, zejména:

 1. Budu věnovat maximální pozornost a péči svým klientům a členům své skupiny.
 2. Budu prezentovat produkty Betterware v souladu s jejich účelem a s principy přímého prodeje. Nebudu prodávat produkty Betterware prostřednictvím maloobchodních prodejen, velkoobchodů, internetových obchodů, internetových aukcí a také jiným způsobem v rozporu s podstatou přímého prodeje.
 3. Budu prezentovat možnosti působení v Klubu Betterware uctivě a v souladu s Materiály Betterware, mezi které patří: Průvodce Zástupce, Marketingový plán a ostatní aktuální firemní materiály.
 4. Nebudu přímo nebo nepřímo vyzývat další Členy Klubu Betterware ke změně jejich sponzora.
 5. Budu se starat o vlastní dobré jméno a také dobré jméno produktů a služeb Betterware.

Stáhnout PDF